Издавани документи

  • Свидетелство за професионална квалификация – образец 3-54 на МОН – Издава се на лицата, преминали обучение по пълния набор учебни часове и успешно положили държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация.
  • Удостоверение за професионално обучение – образец 3-37 на МОН – Издава се на лицата, преминали квалификационен курс и успешно положили изпити за придобиване на квалификация по част от професия.
  • Сертификат – Издава се на лицата, преминали обучения по ключови компетентности. Формата и съдържанието на сертификата се договарят с конкретния възложител.