ОПИК 2014-2020

Процедура Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Процедура Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности: 

Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

Допустими категории  разходи:

– инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);

– разходи за СМР.

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – 100 000 лв.

максимален – 1 250 000 лв.

Максимален % на безвъзмездната помощ – 25 – 60%

 Дата на обявяване на процедурата – Юни 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – Август 2017 г.

Процедура Развитие на иновационни клъстери

Процедура Развитие на иновационни клъстери

 

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България.

 

Допустими кандидати:

Иновационни клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица.

 

Допустими дейности:

-дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии;

 -дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации;

-дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество.

 

Допустими разходи:

-разходи за ДМА и ДНМА;

-разходи за персонал;

-административни разходи (включително режийни разходи).

 

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – 200 000 лв.

максимален –  500 000 лв.

 

Максимален % на безвъзмездната помощ –  65% .

 

Дата на обявяване на процедурата – Септември 2018 г.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения – Ноември 2018 г.

 

 

Процедура Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Процедура Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

 

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и

иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

 

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.

 

Допустими дейности:

-придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;

-придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;

-консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;

-дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.

 

Допустими разходи:

-инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);

-разходи за услуги;

-разходи за СМР.

 

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – 100 000 лв.

максимален – в зависимост от категорията на предприятието- кандидат:

 -микро и малки предприятия: 500 000 лв;

 -средни предприятия: 750 000 лв

 -големи предприятия: 1 000 000 лв.

 

Максимален % на безвъзмездната помощ –  25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

 

Дата на обявяване на процедурата – Декември 2018 г.