ОПИК 2014-2020

Процедура Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Процедура Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности: 

Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

Допустими категории  разходи:

– инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);

– разходи за СМР.

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – 100 000 лв.

максимален – 1 250 000 лв.

Максимален % на безвъзмездната помощ – 25 – 60%

 Дата на обявяване на процедурата – Юни 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – Август 2017 г.

Процедура Насърчаване на предприемачество то в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

Процедура Насърчаване на предприемачество то в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП

 

Допустими кандидати:

– Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите с по – малко от три приключили финансови години.

− Кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016 г.

− Кандидатите, при които към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта.

− Кандидати, при които към датата на обявяване на процедурата над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

 Допустими дейности: 

– Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);

– Дейности за визуализация на проекта.

Допустими  разходи:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) и на административен персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта;

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги);

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 30 000 лева.

4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги)

5. Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, отопление, телефон и интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лева

6. Разходи за външни услуги

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

8.Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – 50 000 лв.

максимален – 200 000 лв.

Максимален % на безвъзмездната помощ –  80%

 Дата на обявяване на процедурата: предстои да се обяви

Краен срок за подаване на проектни предложения: предстои да се обяви

 

Процедура Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Процедура Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията.

 

Допустими кандидати:

Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Допустими дейности:

-придобиване на ДМА;

-придобиване на ДНА;

-разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;

-разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

 

Допустими разходи:

-разходи за ДМА и ДНМА;

-разходи за услуги.

 

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – 100 000 лв.

максимален –  1 000 000 лв.

 

Максимален % на безвъзмездната помощ –  25 -70% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

 

Дата на обявяване на процедурата – Април 2018 г.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения – Юни 2018 г.

 

Процедура Развитие на иновационни клъстери

Процедура Развитие на иновационни клъстери

 

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България.

 

Допустими кандидати:

Иновационни клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица.

 

Допустими дейности:

-дейност по подобряване сътрудничеството, обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии;

 -дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации;

-дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество.

 

Допустими разходи:

-разходи за ДМА и ДНМА;

-разходи за персонал;

-административни разходи (включително режийни разходи).

 

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – 200 000 лв.

максимален –  500 000 лв.

 

Максимален % на безвъзмездната помощ –  65% .

 

Дата на обявяване на процедурата – Септември 2018 г.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения – Ноември 2018 г.

 

 

Процедура Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Процедура Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

 

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и

иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

 

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.

 

Допустими дейности:

-придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;

-придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;

-консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;

-дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории.

 

Допустими разходи:

-инвестиционни разходи (ДМА и ДНА);

-разходи за услуги;

-разходи за СМР.

 

Размер на БФП за проект (в лв.):

минимален – 100 000 лв.

максимален – в зависимост от категорията на предприятието- кандидат:

 -микро и малки предприятия: 500 000 лв;

 -средни предприятия: 750 000 лв

 -големи предприятия: 1 000 000 лв.

 

Максимален % на безвъзмездната помощ –  25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

 

Дата на обявяване на процедурата – Декември 2018 г.

 

ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Допустими кандидати: Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем.

Допустими дейности: Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

Допустими разходи:

– изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;

– закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;

– общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Размер на БФП за проект (в лв.):

– минимален – левова равностойност на 10 000евро;

– максимален – левова равностойност на 200 000 евро;

Максимален % на безвъзмездната помощ:  – 60-80%

 Дата на обявяване на процедурата – Април 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – Юли 2018 г.

Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"

Допустими кандидати: Земеделски стопани – физически лица,еднолични търговци, ЕООД

Допустими дейности: Дейности за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Допустими разходи: Разходи за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани, посочени в бизнес план.

 Размер на БФП за проект (в лв.):

– максимален – левова равностойност на 25 000 евро;

 Дата на обявяване на процедурата – Март 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения -Май 2018 г.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Допустими кандидати: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите

Допустими дейности: Инвестиции в неземеделски дейности, като например:

– развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

– производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

– развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

– производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

– развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи: Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони

Размер на БФП за проект (в лв.):

– минимален – левова равностойност на 10 000 евро;

– максимален – левова равностойност на 200 000 евро;

Максимален % на безвъзмездната помощ:  – 50%

 Дата на обявяване на процедурата – Април 2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – Юни 2018 г.

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Допустими кандидати: Общини, ЮЛНЦ, ВиК оператори, читалища

Допустими дейности:

– строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

– изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;

– изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

– реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;

– изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

– изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

– реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Допустими разходи:

– изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;

– закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

– общи разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

– нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Размер на БФП за проект (в лв.):

– минимален – левова равностойност на 200 000 евро;

– максимален – левова равностойност на 3 000 000 евро;

Максимален % на безвъзмездната помощ:  – 100%

 Дата на обявяване на процедурата – Септември 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – Ноември 2017 г.

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

Допустими кандидати:

– физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

– общини, собственици на горски територии;

– сдружения на частни собственици на горски територии или общини; 

– МСП;

– горски стопани, доставчици на услуги.

Допустими дейности: Материални и нематериални инвестиции.

Допустими разходи:

– разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: Ÿ изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;  Ÿ закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива; Ÿ закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

– разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.: Ÿотгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст; Ÿ закупуване на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

– разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

 – общи разходи – предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;

– разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;

– разходи за закупуване на софтуер;

– ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки.

Размер на БФП за проект (в лв.):

– минимален – левова равностойност на 5 000 евро;

– максимален – левова равностойност на 500 000 евро;

Максимален % на безвъзмездната помощ:  – 40-50%

 Дата на обявяване на процедурата – Октомври 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения – Ноември 2017 г.