Обучения за придобиване на ключови компетентности

КК1 „Общуване на роден език“

Общуването на роден език е способността да се изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма, и да се общува по подходящ и творчески начин във всички ситуации в обществения живот. Обученията по КК1 целят придобиването на знания от следните групи:
 • Основната лексика, граматиката и различните стилове и функции на езика.
 • Различните форми на устно общуване и основните характеристики на различните стилове в разговорния език.
 • Различните типове литературни и нелитературни текстове и техните основни характеристики.
 • Разнообразните езикови и комуникационни форми, характеризиращи различни времеви периоди, географски области и социални групи.
Обученията по КК1 целят придобиването на умения от следните групи:
 • Способност за общуване в писмена и устна форма, за разчитане и изпращане на различни съобщения в разнообразни ситуации и с различни цели.
 • Способност за убедително аргументиране убедително в устна и писмена форма, без пренебрегване на чуждата гледна точка.
 • Способност за използване на помощни материали – бележки, карти, схеми и за създаване, представяне и разбиране на сложни текстове в писмена или устна форма.
 • Способност за търсене и обработване на информация в писмена форма.
 • Способност за разграничаване при слушане, говорене, четене, и писане на полезната от излишната информация.

КК2 „Oбщуване на чужди езици“

Общуването на чужди езици е основано на способността да се разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма, в различни обществени и културни ситуации. Обученията по КК2 целят придобиването на знания от следните групи:
 • Лексика, граматика, интонация и произношение при конкретния език.
 • Познаване на различните езикови форми.
 • Познаване на определени литературни и нелитературни форми.
 • Познаване на основните характеристики на различните стилове в разговорния и писмен език.
 • Познаване на възприетите от обществото норми и културни аспекти, както и многообразието на езика в различните географска, социална и комуникационна среда.
Обученията по КК2 целят придобиването на умения от следните групи:
 • Способност за слушане и разбиране на устни съобщения в различни комуникационни ситуации по характерни за ежедневието теми.
 • Способност за четене и разбиране на неспециализирани текстове по различни теми, или на специализирани текстове от позната област, както и писане на текстове в зависимост от ситуацията.
 • Ползване на помощни материали – бележки, диаграми, карти, с цел разбиране или създаване на писмен или устен текст.
 • Способност за дълготрайно и пълноценно изучаване на различни чужди езици.

КК3 „Математическа компетентност, природни науки и технологии“

Необходимите знания по математика включват добро познаване на различните видове числа, европейската система за мерките, геометричните фигури, основни математически действия и концепции, както и свързани въпроси, на които математиката може да предложи отговори. При природните науки и технологиите съществено е познаването на понятия, основните принципи и методи, както и разбиране за последствията върху околната среда от човешката дейност. Обученията по КК3 целят придобиването на знания от следните групи:
 • Цифри и мерни единици – способност за използването им в различни ежедневни ситуации.
 • Елементарни форми на математическо представяне – графики, формули, статистика
 • Основни математически термини и концепции, включително съответните теореми по геометрия и алгебра.
 • Основни принципи в природата и технологиите, както и технологичните продукти и процеси.
Обученията по КК3 целят придобиването на умения от следните групи:
 • Способност за боравене с основните елементи и действия на математиката, с цел да се разрешават ежедневни проблеми като управление на бюджета на домакинството, пазаруване, пътуване и почивка и др.
 • Способност за боравене с математически символи и формули, дешифриране и тълкуване на математическия език и откриване на връзката му с естествения език.
 • Способност за разбиране и прилагане на различни видове математическо представяне на обекти, феномени и ситуации, избирайки между различни видове техники според ситуацията.
 • Способност за използване и боравене с технологични инструменти и машини, както и с научни данни за постигане на дадена цел или достигане до заключение.
 • Способност за разбиране на основните елементи в научно изследване. Способност за представяне на резултатите и разсъжденията, довели до тях.

КК4 „Дигитална компетентност“

Дигиталната компетентност включва компютърна грамотност, познания по информационни технологии, умение за търсене на информация и умения за опазване на лични данни в интернет. Обученията по КК4 целят придобиването на знания от следните групи:
 • Основни компютърни програми за текстообработка, таблици, база данни, съхраняване и обработка на информация.
 • Възможностите, които дават Интернет и средствата за електронна комуникация.
 • Възможностите на ИКТ при подпомагане на личностната изява, социалната интеграция и увеличаване на възможностите за намиране на работа.
 • Степените на надеждност и законност на наличната информация и спазване на етичните принципи при използването на ИКТ.
Обученията по КК4 целят придобиването на умения от следните групи:
 • Умения за търсене, събиране и обработка на електронна информация, разграничаване на същественото от несъщественото, на субективното от обективното, на реалното от виртуалното и методичното им използване.
 • Умение да се ползват подходящи приложения за създаване, представяне и изясняване на комплексна информация.
 • Умения за използване на ИКТ с цел подпомагане на аналитичното мислене, креативността и иновациите в различен контекст – в къщи, в свободното време или на работа.

КК5 „Умения за учене“

Ключова компетентност 5 включва идентифициране на собствените потребности в учебния процес, откриване на наличните възможности и формиране на способности за преодоляване на трудности по пътя на информалното учене. На учащите се предоставя възможност да надграждат знания и компетентности върху предишните си познания и житейски опит, като от решаващо значение туке вътрешната мотивация. Обученията по КК5 целят придобиването на знания от следните групи:
 • Различни методи на учене, силни и слаби страни на дадени умения и квалификации.
 • Познаване на наличните възможности за образование и обучение, както и как различните решения, взети по време на курса на обучение, водят до различно кариерно развитие.
Обученията по КК5 целят придобиването на умения от следните групи:
 • Ефективно управление на процеса на учене и кариерата като цяло – способност за посвещаване на времето за учене, самоконтрол, дисциплина, упоритост и обработка на информацията по време на обучение.
 • Способност за концентрация за кратък или продължителен период от време.
 • Способност за аналитично разсъждение за целите на ученето.
 • Способност за общуване като част от процеса на обучение чрез подходящи методи, с цел подпомагане на устната комуникация, както и чрез приемане и изпращане на различни съобщения чрез мултимедия.

КК6 „Обществени и граждански компетентности“

Обществените и граждански компетентности включват всички форми на поведение, които позволяват на индивидите да участват по ефективен и конструктивен начин в обществения живот, да са адекватни на работната среда, както и да разрешават конфликти, когато това е необходимо. Те гарантират на индивидите пълноценно участие в обществения живот на базата на познание за основните социални и политически структури, за общочовешките принципи и проявите на толерантност. Обученията по КК6 целят придобиването на знания от следните групи:
 • Общоприетите правила за поведение и маниери в различните общества.
 • Обща представа за лице, група хора, общество или култура, както и познания за историята им.
 • Знания за поддържане на добро лично и семейно здраве, хигиена и хранене.
 • Познаване на гражданските права и конституцията на страната, както и ролята и задълженията на институциите, отговорни за политиката на местно, регионално, национално, европейско или международно равнище.
 • Познаване на основните фигури в местните и национални власти, политическите партии и техните програми.
 • Познаване на основните исторически събития, тенденции и фактори и съвременното положение в Европа и света.
 • Познаване на процесите на емиграция и имиграция, както и малцинствата в Европа и света.
Обученията по КК6 целят придобиването на умения от следните групи:
 • Способност за конструктивно общуване в различна социална среда.
 • Способност за създаване на доверие и симпатии в околните.
 • Способност за отделяне на професионалната от личната сфера на живота, недопускане на влиянието на професионалните проблеми в личния живот.
 • Способност за водене на преговори.
 • Участие в обществени дейности и във вземане на решения на национално и европейско ниво.
 • Способност за ефективна намеса в работата на обществени институции.

КК7 „Инициативност и предприемачество“

Развиването на инициативност и предприемачество е насочено към специфични умения и знания, необходими на хората, занимаващи се със стопанска или обществена дейност. Включва също така разбиране за етичните ценности и ефективното управление. Обученията по КК7 целят придобиването на знания за съществуващите възможности с цел определяне на тези, които отговарят най-добре на даден човек в личен, професионален и/или бизнес аспект. Обученията по КК7 целят придобиване на умения от следните групи:
 • Умения за планиране, организиране, анализиране, комуникация, справяне с работата, пазене на служебна тайна, оценка и запис на информация.
 • Умения за осъществяване и развитие на проекти.
 • Способност за работа в екип, гъвкавост.
 • Способност за откриване на силните и слаби страни на даден човек.
 • Способност за бърза реакция и положително отношение към промените.
 • Способност за оценка на ситуацията и поемане на разумни рискове.