Професионално обучение

Към “Национален институт за стратегическо развитие” ЕООД от средата на 2016 година функционира лицензиран Център за професионално обучение, който според разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение може да организира квалификационни курсове за лица над 16-годишна възраст, отговарящи на следните минимални образователни и квалификационни равнища:  
  • За професии от първа степен на професионална квалификация – завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване;
  • За професии от втора степен на професионална квалификация – завършен първи гимназиален етап (X клас);
  • За професии от трета степен на професионална квалификация – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.

Лицензираните учебни планове и програми са с обем от 300 учебни часа за първа, 660 учебни часа за втора и 960 учебни часа за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Продължителността на конкретните курсове, както и формата на обучение, се определят съвместно с възложителите (заявителите), отчитайки дефинираните нужди и поставените цели.


Списък с лицензираните професии и специалности

Списък с лицензираните учебни планове

Документи, издавани на успешно завършилите