ОБЛЕКЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

За облекчаване изпълнението на договори, финансирани по оперативните програми, с постановление на Министерския съвет от 17.08.2017 г. се изменени ПМС №160/2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В постановлението се отменя чл.2 ал.7, с което отпада изискването при избор на изпълнител за доставки и услуги на стойност под 30 000 лв. и СМР под 50 000 лв. да се публикува публично съобщение за събиране на ценови предложения в информационната система ИСУН 2020. Извършената промяна не отменя изискването разходването на средствата от страна на бенефициентите да става при спазване на принципите за добро финансово управление, а именно икономичност, ефективност и ефикасност.

В тази връзка, Управляващият орган на ОПРЧР утвърди нов образец на График за избор на изпълнители по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ, приложен към настоящото съобщение, с който всички бенефициенти следва да се запознаят и да използват след 17.08.2017 г.

Вече одобрените графици за избор на изпълнители не е необходимо да бъдат актуализирани във връзка с отмяната на чл. 2, ал. 7 от ПМС №160/2016 г.

Нов образец на График за избор на изпълнители по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ

Източник:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”