УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Със Заповед РД-16-1165/24.08.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с:

  • нормативно предоставена възможност, съгласно чл. 65, т.8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, всяко плащане, получено от бенефициент, произтичащо от договорна санкция в резултат на нарушение на договора между бенефициента и трета страна, не се смята за приход и не се приспада от допустимите разходи за операцията;
  • изменение на Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.), по силата на което отпада задължението на бенефициентите, в случаите в които не провеждат процедура „избор с публична покана“, да публикуват съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020,

както и с цел спазване на принципа за добро финансово управление.,

Източник:  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”