Одобрени са концепциите на 52 общини за изпълнение на интегрирани мерки за приобщаване на уязвими групи с финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Приключи работата на междуведомствената група за извършване на оценка и подбор на концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Списък на одобрените концепции на 52 общини, които ще бъдат предложени за конкретни бенефициенти по двете програми и ще подготвят интегрирани проектни предложения за приобщаване на уязвими групи, може да откриете тук.

Междуведомствената група разгледа общо 78 концепции. Общото заключение от оценката е, че кандидатствалите общини не са формирали цялостна визия за развитие с акцент върху интеграцията на уязвимите групи. Не личи задълбочено вглеждане в проблемите на ромската общност, в необходимите решения, адекватните партньорства и възможните ефекти. Качеството на концепциите налага заключението, че общините, особено по-малките, все още не са добре подготвени да изпълняват интеграционни политики и не разполагат с необходимия ресурс и административен капацитет. За реализацията на планирания интегриран подход за използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г. са необходими допълнителни усилия за установяване на адекватни партньорства и успешно съчетаване на интеграционните мерки за работа с едни и същи хора, семейства или общности едновременно за трудова заетост, справяне със здравословни проблеми, осигуряване на социално подпомагане, достъп до образование и ползване на необходими услуги.

Общините отпаднали от класирането, поради неизпълнение на задължителните условия, са 26. Разяснения и препоръки ще им бъдат предоставени в индивидуална кореспонденция.

Източник:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”